Algemene voorwaarden

Beste klant,
lees de algemene verkoopsvoorwaarden voor u een bestelling plaatst. De verkoopsite www.SaniDepot.be (hierna ‘site’ genoemd) is een site voor e-handel die toegankelijk is via het internet, en openstaat voor elke internetgebruiker.De site werd gemaakt door Vadevok bvba heeft haar maatschappelijke zetel in 2970 's Gravenwezel, De Goudvink 30 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0829.424.135. Het btw-nummer is BE 0829.424.135, ingeschreven in het handelsregister van Antwerpen. De bvba Vadevok hanteert SaniDepot.be als commerciële bedrijfsnaam. Via de site kan SaniDepot.be producten te koop aanbieden aan internetgebruikers die op de site surfen (hierna ‘gebruikers’ genoemd).
Ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden, wordt overeengekomen dat de gebruiker en SaniDepot.be gezamenlijk de ‘partijen’ en afzonderlijk ‘partij’ worden genoemd, en dat de gebruiker die een bestelling heeft bevestigd dan ‘koper’ wordt genoemd. De rechten en plichten van de gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de koper. Iedere gebruiker die aankopen op de site wil verrichten, bevestigt daartoe rechtsbekwaam te zijn. Iedereen die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Belgisch burgerlijk wetboek onbekwaam is verklaard, mag de site raadplegen maar kan onder geen beding aankopen verrichten op de site en de hoedanigheid van koper verkrijgen. In dit geval is de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwaam verklaarde aansprakelijk voor de raadpleging van de site en de daarop beschikbare diensten. Deze wettelijke vertegenwoordiger moet de onderhavige bepalingen naleven. Indien persoonsgegevens worden verschaft, moet de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier invullen, dan wel de onbekwaam verklaarde persoon uitdrukkelijk toestemming verlenen om dat formulier in te vullen, met dien verstande dat de in artikel 8 hieronder bedoelde bepalingen in verband met de persoonsgegevens onverkort van kracht blijven. Eenieder die een op de site te koop aangeboden product bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk ermee in te stemmen. Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de gebruiker.

Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridische kader voor elektronische handelingen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de bevestiging van de bestelbon, als bedoeld in artikel 3.3 hierna, wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en strekt tot bewijs voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de krachtens voorzegde bestelling verschuldigde geldsommen.

Tot slot wordt uitdrukkelijk bepaald dat de gebruiker de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden mag opslaan of afdrukken, mits deze voorwaarden niet worden gewijzigd. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen die voortvloeien uit de onlineverkoop van de op de site te koop aangeboden producten, zij het dan uitsluitend ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die uit dien hoofde op het internet ontstaan.Deze voorwaarden regelen alle stappen die noodzakelijk zijn voor de afhandeling van de bestelling en verzekeren het vervolg van deze bestelling tussen de contracterende partijen. De partijen komen overeen dat hun relatie uitsluitend door het gesloten contract wordt geregeld, met uitsluiting van elke voorwaarde voorheen beschikbaar op de site.De verkoop kan uitsluitend worden gesloten in het Nederlands.

Producten


De door SaniDepot.be aangeboden producten zijn deze die op de site worden aangegeven op de dag dat de site door de gebruiker wordt geraadpleegd. Bij het ontvangen van uw bestelling wordt de beschikbaarheid van het (de) product(en) nagegaan. Indien wordt vastgesteld dat een product uitzonderlijk niet beschikbaar is, wordt de bestelling van dit product automatisch geannuleerd. U wordt vervolgens via e-mail geïnformeerd over de beschikbaarheid van het product. Indien een niet beschikbaar product besteld werd, zal een vergelijkbaar product met een vergelijkbare prijs worden aangeboden ter vervanging. Bij onvoldoende voorraad van een door u besteld product wordt de rest van uw bestelling gewoon afgehandeld. De teksten en foto´s ter illustratie bij de producten vallen niet onder het toepassingsgebied van deze overeenkomst. SaniDepot.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke fouten in deze foto´s en/of teksten.


Prijzen


De prijzen zijn opgegeven in euro. Eventuele kortingen alsook het op de besteldatum toepasselijke btw-tarief zijn reeds in de prijs verrekend. In de prijsaanduiding is geen rekening gehouden met de verzendingskosten en eventuele bankkosten waarvan sprake in artikel 4.3. Deze worden aanvullend in rekening gebracht na de definitieve bevestiging van de bestelling. De factuur die aan de gebruiker wordt bezorgd bij de levering van het pakje, zal dus de prijs van de producten, alsook de verwerkingskosten van de bestelling omvatten. SaniDepot.be behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, en de gebruiker stemt hiermee in. De producten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, voor zover de producten in kwestie beschikbaar zijn.

Navigeren op de site


De gebruiker kan op de site kennis nemen van de diverse producten die SaniDepot.be daar te koop aanbiedt. De gebruiker kan vrij navigeren op de diverse pagina´s van de site, zonder enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling. 3.2 Registratie van een bestelling Indien de gebruiker een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje ‘plaats bestelling’ te klikken. De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om:
 • een overzicht van de door hem geselecteerde producten te bekijken door op ‘mijn winkelwagen’ te klikken, steeds bovenaan in beeld
 • bijkomende producten te selecteren door op ’ga verder met winkelen’ te klikken eventuele fouten bij de ingave van de gegevens te verbeteren door op ‘winkelwagen bijwerken’ te klikken, de verbetering is evenwel niet meer mogelijk eens de gebruiker op ‘plaats bestelling’ heeft geklikt
 • de selectie van producten te controleren en deze producten te bestellen door op ‘plaats bestelling’ te klikken.
De gebruiker moet de formulieren die worden geopend tijdens het koopproces nauwkeurig invullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te geven, zoals naam, voornaam en postadres. De gebruiker moet bovendien zijn e-mailadres opgeven. Optioneel kan de gebruiker ook een persoonlijk wachtwoord opgeven om zich naderhand op de site te kunnen identificeren. De gebruiker wordt er uitdrukkelijk van in kennis gesteld, en aanvaardt, dat het invoeren van deze identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Als de gebruiker eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen (zoals vermeld in artikel 4.2 hieronder). Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens : de soort, hoeveelheid en prijs van de door de gebruiker gekozen producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling, de personalia van de Gebruiker, het leveringsadres van de Producten. Het staat de Gebruiker vrij de door hem gewenste betalingswijze te kiezen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 6.

Definitieve bevestiging van de bestelling


Van het moment dat de gebruiker op ‘plaats bestelling’ klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd. De bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De gebruiker kan vervolgens eventuele fouten bij het ingeven van de bestelling niet meer verbeteren. De gebruiker wordt dan als koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in het computerregister van SaniDepot.be of van haar prestatieplichtige, dat op zijn beurt wordt bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager. De bestelbon geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen. Het contract wordt vervolgens elektronisch gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door SaniDepot.be.


Bevestiging van de bestelling


Als de verkoop definitief gesloten is, wordt per e-mail een besteloverzicht verstuurd door SaniDepot.be, uiterlijk bij levering van de producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven. In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de partijen is aangegaan, en ze vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen. De factuur die aan de gebruiker geadresseerd wordt bij levering van het pakje, zal dus de producten, alsook de verwerkingskosten van de bestelling omvatten. U ontvangt ook een bevestiging van de aanvaarding van de betaling door het beveiligde online betalingssysteem van SaniDepot.be (Ogone).

Termijnen


De van toepassing zijnde leveringstermijnen worden via mail of telefoon overeengekomen. De bestelling zal beschikbaar zijn binnen het aantal werkdagen dat werd afgesproken via mail of telefoon, behoudens verzuim toe te schrijven aan de diensten van bpost of de vervoerders. SaniDepot.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld als de fout toe te schrijven is aan bpost of de vervoerders. Bij eventuele problemen wordt elke koper via e-mail verwittigd.

Leveringsadres


De producten besteld door de koper worden geleverd op het leveringsadres in België of Nederland zoals opgegeven door de koper op de bestelbon. De koper heeft de mogelijkheid om de producten op een ander adres dan het zijne te laten leveren. De producten worden in ieder geval verzonden door de gebruikelijke postdienst of door de vervoerders. SaniDepot.be doet aldus afstand van alle verantwoordelijkheid in geval van een te lange leveringstermijn te wijten aan de postdiensten of vervoerders, alsook in geval van verlies van de bestelde producten of in geval van staking. De transportrisico´s worden aanvaard door de koper, die een gemotiveerde verklaring dient te formuleren aan de postdiensten of aan de vervoerder, binnen een termijn van 24 uur vanaf de levering. Overigens wordt verduidelijkt dat het eigendomsrecht van de bestelde producten slechts aan de koper wordt overgedragen bij de volledige betaling van de gefactureerde prijs, de verzendingskosten inbegrepen. Alle andere risico´s van verlies of schade die betrekking hebben op de producten worden overgedragen aan de koper vanaf de levering.  De bezorger dient zich een eerste maal aan op het leveringsadres. Indien u afwezig bent, laat de bezorger, afhankelijk van de gewoonte van de post of vervoerder in het land van levering, een bericht achter waarop aangeduid staat wanneer het pakket opnieuw wordt aangeboden of het adres waar u uw bestelling kan ophalen. De bezorger komt tijdens werkdagen tussen 8u en 17u. België + Nederland
 • Artikelen t/m 35 kg, welke niet breukgevoelig (bv. porselein, glas..) of buitenmaats (bv. ligbad, douchedeur, ...) zijn, worden per expreskoerier verzonden naar het gevraagde leveringsadres.
 • Artikelen boven de 35 kg alsook de breukgevoelige en buitenmaatse, worden via een transporteur verzonden naar het gevraagde leveringsadres.
Om elk misverstand te vermijden wordt steeds vooraf een afspraak gemaakt om een datum en tijdstip te bepalen. Foutieve opgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Heeft u nog vragen betreft een levering bel dan:
 +32 479 58 98 86  

Beschadigde pakketten


Indien de originele verpakking beschadigd, gescheurd of geopend is op het ogenblik van de levering moet u de toestand van de producten controleren. Indien ze beschadigd zijn, moet u het pakket weigeren en hiervan nota nemen op de bestelbon (pakket geweigerd want geopend of beschadigd). Indien een bestelling of een deel van een bestelling niet geleverd wordt, heeft u maximum 24 uur (vanaf de datum van levering) om dit te melden. Na deze termijn wordt geen enkele klacht aanvaard.

Verzendingskosten


Het aandeel van de verzendingskosten (verpakking en verzending) van het pakket varieert in functie van het leveringsadres, de leveringswijze, het gewicht en het bedrag van uw aankopen. In de bestelling vindt u het bedrag BTW exclusief dat wordt aangerekend als verzendingskost. SaniDepot.be behoudt zich het recht voor om dit bedrag aan te passen in functie van de post- of vervoerderstarieven. De verzendingskosten worden slecht eenmaal aangerekend, zelfs indien de bestelling in meerdere keren geleverd wordt.
Land/Voorwaarde<250€, t/m 35kg, niet breukgevoelig of buitenmaats<250€, vanaf 36kg, breukgevoelig of buitenmaats>250€
België8€25€gratis
Nederland12€55€€35


Recht om af te zien van de aankoop


De koper heeft veertien (14) kalenderdagen de tijd om het (de) door hem/haar bestelde product(en) terug te sturen. Graag vernemen we telkens ook de reden. Deze termijn gaat in daags na de leveringsdatum van de bestelling. Deze procedure geldt alleen voor stockproduct(en) (status: op voorraad). De administratiekosten bedragen per retourzending 20 euro plus 15 % van de factuurwaarde van de retour te zenden artikelen. Speciaal (status: niet op voorraad) bestelde product(en) kunnen niet worden teruggenomen. Na deze periode kunnen wij ook de stockproduct(en) helaas niet meer retour nemen. In alle gevallen geldt dat het (de) product(en) schoon, ongebruikt, ongemonteerd, in de originele en onbeschadigde verpakking moeten zitten. Het (de) product(en) moet(en) worden teruggestuurd in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking naar het volgende adres:

Vadevok bvba 
De Goudvink 30 
2970 ’s Gravenwezel 
België


Het bewijs van terugzending dient verplicht te worden gevalideerd.Indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, zal SaniDepot.be de koper binnen tien (10) werkdagen nadat SaniDepot.be het pakje ontvangen heeft (de ontvangstdatum door SaniDepot.be strekt tot kennisgeving aan SaniDepot.be van het feit dat de koper zijn recht heeft uitgeoefend om van de aankoop af te zien), de door hem/haar gestorte bedragen terugbetalen. De kosten om de producten terug te zenden naar SaniDepot.be, zijn en blijven ten laste van de koper.

Elke bestelling brengt een deelname in de verzendingskosten met zich mee, tenzij de koper kan genieten van een gratis verzendingspromotie of beloning en, in voorkomend geval, een deelname in de verwerkings- en incassokosten, in functie van de gekozen betalingswijze. De bestelling wordt alleen verzonden na confirmatie van de betaling door de beveiligde online betalingsdienstenleverancier of door de bank of kredietinstelling van de koper. Tijdens de bevestiging van de bestelling worden de koper verschillende beveiligde elektronische betalingswijzen aangeboden. De gegevens van krediet- en betaalkaarten worden gecodeerd dankzij het SSL (Secure Socket Layer) protocol en verschijnen nooit in de oorspronkelijke vorm op het net. De betaling wordt onmiddellijk uitgevoerd door de bank. SaniDepot.be heeft geen enkele toegang tot uw gegevens en uw gegevens worden evenmin opgeslagen op onze server. Daardoor worden uw gegevens telkens gevraagd bij elke nieuwe transactie op onze website.Veertien (14) kalenderdagen na de ontvangst van uw betaling wordt de verkoop afgesloten en de bij het pakket bijgevoegde factuur beschouwd als definitief aanvaard. In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt een interest van 1,65% per maand berekend op het verschuldigde bedrag. Het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met een boete van 15% met een minimum van 40 EUR, waaraan de kosten voor de aanmaning, en ook de eventuele kosten voor het opsporen van het adres, worden toegevoegd. In de fase van de inning zijn de incassokosten (waarvan de tarieven verkrijgbaar zijn op verzoek) voor rekening van de koper. Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen, België, bevoegd. De koper beschikt over 7 werkdagen om de artikelen die hij bijhoudt te betalen. SaniDepot.be behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden in de loop van de tijd te wijzigen. In ieder geval, SaniDepot.be behoudt zich het recht voor om eender welke bestelling of levering te weigeren in geval van:

 • bestaande geschillen met de koper
 • gedeeltelijke of volledige niet-betaling van een vorige bestelling van de koper
 • door de bank geweigerde toestemming voor betaling met een bank- of kredietkaart
 • gedeeltelijke of volledige niet-betaling
 • gebruik van een bankkaart niet afgeleverd door een Europese financiële instelling.
SaniDepot.be kan dus in geen enkele van deze gevallen verantwoordelijk worden gesteld. Alle artikelen hebben 24 maanden garantie op fabricagefouten. D.w.z. fouten (geen beschadigingen, slijtage of installatiefouten) die reeds vanaf het begin van de aankoop in het product zaten en welke bewezen kunnen worden. De factuur dient als garantiebewijs. De koper moet het garantiebewijs zorgvuldig bewaren. In geval van onregelmatigheden bij de ontvangst van uw bestelling, dient u dit onmiddellijk aan SaniDepot.be te rapporteren via info@sanidepot.be Alle beschadigingen moeten binnen de 48 uur worden doorgegeven via info@sanidepot.be.  Alle meldingen, betreft beschadigingen, buiten deze termijn worden niet meer aanvaard.

Hoe een product teruggeven


De koper kan een artikel steeds terugzenden voor omruiling of voor terugbetaling op voorwaarde dat:

 • De koper Sanidepot.be op voorhand verwittigt via e-mail op info@sanidepot.be van de terugzending van het product
 • De koper geeft in zijn/haar mail de reden aan waarom het product wordt teruggestuurd.
 • De koper stuurt het product terug via traceerbare pakketdiensten van de post of een koerier
 • Binnen de 14 werkdagen volgend op de levering van uw bestelling
 • Het product moet worden teruggezonden in perfecte staat en in de originele verpakking en met de originele labels/etiketten
 • De procedure voor terugzending of “retourprocedure” strikt naleeft
 • De koper moet voor de terugzending gebruik maken van traceerbare diensten van bpost of een koerierdienst.
 • De koper moet het afgiftebewijs bewaren zodat ten allen tijde de teruggezonden producten kunnen worden getraceerd in geval deze niet aankomen op het retouradres van Sanidepot.be.
 • Hierbij moet volgende retourprocedure strikt nageleefd worden:
 • De koper moet bij het terugsturen van het product steeds zijn naam, voornaam, adres, e-mail adres en telefoonnummer vermelden op het retourformulier dat bij de zending werd gevoegd.
 • De koper geeft het pakje af in een postkantoor of bij een koerier met de opdracht om het op te sturen naar onderstaand retouradres:

Vadevok bvba 
De Goudvink 30 
2970 ’s Gravenwezel 
België

 • De koper bewaart het afgiftebewijs met het nummer waarmee de retourzending kan worden getraceerd samen met de leverbon of factuur. Op die manier kan de retourzending worden teruggevonden als het pakket niet op het retouradres aankomt.
 • Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending, betaalt Sanidepot.be de koper terug. Op het retourformulier dient de koper aan te kruisen dat een verkeerd product geleverd werd.De terugbetaling gebeurt steeds op het rekeningnummer waarmee de betaling is gebeurd in geval van bankoverschrijving of betaling via bankkaart. In geval van betaling via kredietkaart, geeft Sanidepot.be de opdracht tot terugbetaling door aan de kredietkaartuitgever. Deze beslist zelf of de terugbetaling rechtstreeks op de rekening van de koper gebeurt of als krediet verschijnt op de uitgavenstaat van de kredietkaart.In geval van abnormale of overmatige terugzendingen behoudt Sanidepot.be zich het recht voor een volgende bestelling te weigeren.

Uitzonderingen


De garantie waarvan sprake is niet van toepassing: 
 • bij normale slijtage van bepaalde onderdelen
 • op onderdelen en accessoires die regelmatig moeten worden vervangen
 • bij professioneel, commercieel of collectief gebruik, of als het product gebruikt wordt voor andere doeleinden dan diegene waarvoor het bedoeld is
 • bij verkeerd gebruik of niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
 • bij wijzigingen die niet toegerekend kunnen worden aan Sanidepot.be

Wettelijke garantie


De koper geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van zijn/haar product, op voorwaarde dat hij het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en als dit gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 1 jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. In alle gevallen waarbij op de waarborg beroep moet worden gedaan, zelfs voor verborgen gebreken of na tussenkomst van onze diensten in uitvoering van gezegde waarborg, blijft deze beperkt tot een eenvoudig vervangen van het defecte voorwerp, met uitdrukkelijke uitsluiting van de betaling of terugbetaling van alle onkosten, uitgaven, vergoedingen, schadeloosstellingen, intresten, enz., die rechtstreeks of onrechtstreeks uit de gebrekkigheid van het product zouden kunnen voortvloeien. De toekenning van garantie sluit elke betaling van schadevergoeding uit en dit voor om het even welke reden ze ook aangevraagd wordt. Indien geen van vernoemde oplossingen mogelijk is, een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de voorwaarden bepaald in de wet (art. 1649 bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek ). Met het oog hierop verwittigt hij Sanidepot.be schriftelijk, ten laatste binnen de 2 maanden nadat hij/zij het gebrek heeft vastgesteld. Als het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 3 maanden vanaf de levering, behoort het aan Sanidepot.be om te bewijzen dat het gebrek niet bestond bij de levering. Na de termijn van 1 jaar kan de koper geen herstelling of vervanging van zijn/haar product meer eisen, behoudens andersluidende vermelding in de catalogus. Producten die een normale levensduur hebben van minder dan 1 jaar, of zelfs 3 maanden, volgens de algemeen gekende gebruiken of de stand van de techniek (en rekening houdend met hun prijs), zijn slechts gewaarborgd voor hun normale levensduur. De wettelijke rechten die hij heeft, krachtens de Belgische wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen laat de garanties elders beschreven in de catalogus onverlet.

Vragen omtrent de verkoop


De koper heeft steeds de mogelijkheid Sanidepot.be te contacteren via info@sanidepot.be na het sluiten van de verkoop voor eender welke vraag die betrekking heeft op de verkoop gesloten tussen de partijen. Alle persoonsgegevens die de gebruiker aanbelangen, zijn bestemd voor intern gebruik van Sanidepot.be, door middel van gegevensverwerking. Ze mogen echter meegedeeld worden aan organismen die contractueel verbonden zijn met Sanidepot.be, voor hun eigen commerciële prospectie. De gebruiker beschikt op elk moment over het recht op inzage en verbetering van zijn/haar gegevens, alsook over het recht zich gratis te verzetten tegen de verwerking en communicatie ervan, in het bijzonder voor marketingdoeleinden, en dit conform de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer


Persoonsgegevens


Het verstrekken van persoonsgegevens in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen. Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van de op de site verzamelde persoonsgegevens een verklaring gedaan aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De gebruiker/koper beschikt op elk moment over het recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. De gebruiker/koper heeft het recht de gegevens in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten verbeteren. Bovendien kan de gebruiker/koper op elk moment vragen dat zijn/haar persoonsgegevens uit het bestand van SaniDepot.be verwijderd worden. Hiervoor dient de gebruiker/koper een brief te sturen vergezeld van een recto-verso fotokopie van zijn identiteitskaart naar:

Vadevok bvba 
De Goudvink 30 
2970 ’s Gravenwezel 
België
 

Cookies


De site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. Cookies verschaffen informatie over vorige bezoeken van de gebruiker aan de site. SaniDepot.be gebruikt cookies alleen om de aan de gebruiker voorgestelde dienst te personaliseren. Het staat de gebruiker vrij zijn/haar computer voor cookies te blokkeren door zijn webbrowser daartoe in te stellen. In dat geval heeft de gebruiker niet langer de mogelijkheid om de dienst die SaniDepot.be via de site aanbiedt te personaliseren.


Webbanners


Bepaalde webpagina´s van de site bevatten soms elektronische afbeeldingen of ‘webbanners’, waarmee het aantal bezoekers van de pagina wordt geteld. Deze webbanners kunnen door bepaalde van onze partners worden gebruikt, met name om de doelmatigheid van bepaalde reclameuitingen te meten en te verbeteren. De inlichtingen die via deze banners worden verkregen zijn volledig anoniem en maken het alleen mogelijk statistieken te verzamelen over de bezoekfrequentie van bepaalde pagina´s van de site om de gebruikers van onze site beter te bedienen.


Foto’s


Alle foto’s op de site zijn de exclusieve eigendom van SaniDepot.be, ofwel onder vergunning, ofwel afkomstig van leveranciers of verenigingen mits uitdrukkelijke toestemming.

Overmacht


SaniDepot.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, in het bijzonder een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de postdiensten, vervoerders, vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand. Met overmacht worden gelijkgesteld alle gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde maatstaven.Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal SaniDepot.be de gebruiker/koper hiervan in kennis stellen binnen vijf (5) werkdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan.Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft SaniDepot.be de gelegenheid om de bestelling niet te honoreren, in voorkomend geval onder verplichting voor SaniDepot.be om de aankoopprijs terug te betalen aan de koper.


Gedeeltelijke ongeldigheid


Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechterlijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een desbevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.

Volledigheid van de overeenkomst


De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de partijen zijn belichaamd. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

Toepasselijk recht – geldende rechtsbevoegdheid


De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen SaniDepot.be en de koper worden beheerst door het Belgisch recht. SaniDepot.be verbindt zich ertoe alle voorschriften in de Gedragscode van het BDMV (Belgisch Direct Marketing Verbond) na te leven. Bij geschillen dient een oplossing in der minne te worden gezocht alvorens een rechtsvordering in te stellen. Alleen de rechtbanken van Antwerpen, België, zijn bevoegd.


Contactgegevens Sanidepot.beVadevok bvba 
De Goudvink 30 
2970 ’s Gravenwezel 
België 
Tel +32 479 58 98 86 
Ondernemingsnummer : BE 0829 424 135, ingeschreven in het handelsregister van Antwerpen. Bankrekeningnummer : IBAN: BE64 3630 7809 5952 - BIC: BBRUBEBB
Laden
Laden